GPS® Waterstop băng cản nước PVC
Đánh giá
(3)

<p><span style="font-size:16px;">Băng cản nước PVC&nbsp;GPS&reg; Waterstop&nbsp;được sản xuất từ c&aacute;c loại nhựa PVC h&oacute;a dẻo, đ&agrave;n hồi v&agrave; bền vững gi&uacute;p mang lại độ bền cao cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh, được thiết kế đặc biệt theo ti&ecirc;u chuẩn thi c&ocirc;ng</span></p>

0962598999