GPS® Grout P M60 vữa bơm trộn sẵn gốc xi măng

<p>GPS&reg; Grout P M60 vữa bơm trộn sẵn gốc xi măng</p>

GPS® SC01 Keo gắn đá

<p>GPS&reg; SC01 Keo gắn đ&aacute;</p>

GPS® Hi - Skimcoat Bột trét (bả) hoàn thiện bề mặt

<p>GPS&reg; Hi - Skimcoat Bột tr&eacute;t (bả) ho&agrave;n thiện bề mặt</p>

GPS® ARONSURPO 558 Keo chít mạch gốc Epoxy

<p>GPS&reg; ARONSURPO 558 Keo ch&iacute;t mạch gốc Epoxy</p>

GPS® EPS Xốp cách nhiệt

<p>GPS&reg; EPS Xốp c&aacute;ch nhiệt</p>

GPS® SEALANT 889 Chất trám khe một thành phần, gốc polyurethane

<p>GPS&reg; SEALANT 889 Chất tr&aacute;m khe một th&agrave;nh phần, gốc polyurethane</p>

GPS® CURE 255 Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc Silicate

<p>GPS&reg; CURE 255 Hợp chất bảo dưỡng b&ecirc; t&ocirc;ng gốc Silicate</p>

GPS® VK 252 Hợp chất tháo dỡ ván khuôn

<p>GPS&reg; VK 252 Hợp chất th&aacute;o dỡ v&aacute;n khu&ocirc;n</p>

GPS® TG 5528 Keo dán gạch

<p>GPS&reg; TG 5528 Keo d&aacute;n gạch</p>

GPS® SP 58 Chất tẩy gỉ và bảo quản thép

<p>GPS&reg; SP 58 Chất tẩy gỉ v&agrave; bảo quản th&eacute;p</p>

GPS® SF-90 Phụ gia khoáng hoạt tính cho bê tông và vữa

<p>GPS&reg; SF-90 Phụ gia kho&aacute;ng hoạt t&iacute;nh cho b&ecirc; t&ocirc;ng v&agrave; vữa</p>

GPS® Waterstop băng cản nước PVC
Đánh giá
(3)

<p><span style="font-size:16px;">Băng cản nước PVC&nbsp;GPS&reg; Waterstop&nbsp;được sản xuất từ c&aacute;c loại nhựa PVC h&oacute;a dẻo, đ&agrave;n hồi v&agrave; bền vững gi&uacute;p mang lại độ bền cao cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh, được thiết kế đặc biệt theo ti&ecirc;u chuẩn thi c&ocirc;ng</span></p>

0962598999