GPS® Grout TSP M40 vữa tự san phẳng

<p>GPS&reg; Grout TSP M40 vữa tự san phẳng</p>

GPS® Liquid HV dung dịch tăng cứng bề mặt bê tông

<p><span style="font-size:16px;">GPS&reg; Liquid HV dung dịch tăng cứng bề mặt b&ecirc; t&ocirc;ng,<span style="line-height:107%"><span arial="" style="font-family:">l&agrave; một hỗn hợp tăng cứng gốc silicat nhằm cải thiện khả năng chống trầy xước v&agrave; m&agrave;i m&ograve;n b&ecirc; t&ocirc;ng.</span></span></span></p>

GPS®Liquid FV dung dịch tăng cứng phủ bóng

<p><span style="font-size:16px;">GPS&reg;Liquid FV dung dịch tăng cứng phủ b&oacute;ng,<span style="line-height:107%"><span arial="">l&agrave; một lớp m&agrave;ng bảo vệ c&oacute; t&iacute;nh thẩm thấu v&agrave; tho&aacute;t kh&iacute; cho s&agrave;n b&ecirc; t&ocirc;ng, n&acirc;ng cao t&iacute;nh chống thấm, kh&aacute;ng lại dầu mỡ v&agrave; c&aacute;c vết bẩn</span></span></span></p>

GPS® EP COATING sơn phủ epoxy màng sơn mỏng

<p>GPS&reg; EP COATING sơn phủ epoxy m&agrave;ng sơn mỏng</p>

GPS® LIQUID H chất tăng cứng sàn bê tông

<p><span style="font-size:16px;">GPS&reg; LIQUID H chất tăng cứng s&agrave;n b&ecirc; t&ocirc;ng,<span style="line-height:normal"><span timesnewromanpsmt=""><span style="color:#050505">l&agrave; một hỗn hợp tăng cứng gốc silicat nhằm cải thiện khả năng chống trầy xước v&agrave; m&agrave;i m&ograve;n b&ecirc; t&ocirc;ng.</span></span></span></span></p>

GPS® LIQUID F chất phủ bóng sàn bê tông

<p style="text-align: justify;">GPS&reg; LIQUID F chất phủ b&oacute;ng s&agrave;n b&ecirc; t&ocirc;ng</p>

GPS® Hardtop chất làm cứng sàn trộn gốc xi măng

<p>GPS&reg; Hardtop chất l&agrave;m cứng s&agrave;n trộn gốc xi măng</p>

GPS® Grout TSP M30 vữa tự san phẳng

<p>GPS&reg; Grout TSP M30 vữa tự san phẳng</p>

GPS® 102 nhựa bơm Epoxy 2 thành phần có độ nhớt thấp

<p>GPS&reg; 102 nhựa bơm Epoxy 2 th&agrave;nh phần c&oacute; độ nhớt thấp</p>

GPS® 101 chất kết dính gốc nhựa Epoxy 2 thành phần

<p>GPS&reg; 101 chất kết d&iacute;nh gốc nhựa Epoxy 2 th&agrave;nh phần</p>

GPS® EPX GROUT Vữa rót gốc nhựa epoxy 3 thành phần

<p>GPS&reg; EPX GROUT Vữa r&oacute;t gốc nhựa epoxy 3 th&agrave;nh phần</p>

0962598999