GPS® Primer PU lớp lót gốc Polyurethane

<p>GPS&reg; Primer PU lớp l&oacute;t gốc Polyurethane</p>

GPS® Polyurethane RS - UV sơn phủ gốc polyurethane 1 thành phần kháng UV

<p><span style="font-size:16px;">GPS&reg; Polyurethane RS - UV sơn phủ gốc polyurethane 1 th&agrave;nh phần kh&aacute;ng UV,<span style="line-height:107%"><span arial="" style="font-family:">l&agrave; kết quả của phản ứng h&oacute;a học giữa Polyether polyol + Isocyanate v&agrave; một số chất x&uacute;c t&aacute;c kh&aacute;c. Hợp chất tạo m&agrave;ng dựa tr&ecirc;n nguy&ecirc;n l&yacute; hấp thụ th&agrave;nh phần nước trong kh&ocirc;ng kh&iacute;, kh&ocirc;ng bao gồm bất cứ h&agrave;m lượng keo tạo m&agrave;ng n&agrave;o. M&agrave;ng chống thấm sau khi đ&oacute;ng rắn c&oacute; cường độ k&eacute;o gi&atilde;n cao, khả năng chịu nước v&agrave; kh&aacute;ng UV tốt.</span></span></span></p>

GPS® Polyurethane sơn phủ gốc Polyurethane 1 thành phần
Đánh giá
(7)

<p>GPS&reg; Polyurethane sơn phủ gốc Polyurethane 1 th&agrave;nh phần</p>

0962598999