GPS® Màng chống thấm HDPE có cấu trúc chịu lực biến dạng rất lớn

<p><span style="font-size:16px;">HDPE L&agrave; m&agrave;ng chống thấm c&oacute; cấu tr&uacute;c chịu lực biến dạng rất lớn.n<span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span arial=""><span style="color:#333333"><span style="letter-spacing:.2pt">&oacute; chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh chuy&ecirc;n ngăn ngừa hoặc ph&acirc;n c&aacute;ch c&aacute;c dạng vật chất ở thể lỏng, kiểm so&aacute;t ch&uacute;ng trong một m&ocirc;i trường, trong một kh&ocirc;ng gian, trong một phạm vi m&agrave; ch&uacute;ng ta mong muốn.</span></span></span></span></span></span></p>

GPS® Lotus Leaf chất chống thấm hiệu ứng là sen

<p>GPS&reg; Lotus Leaf chất chống thấm hiệu ứng l&agrave; sen</p>

GPS® HYPER STOP DB thanh trương nở

<p>GPS&reg; HYPER STOP DB thanh trương nở</p>

GPS® Waterstop băng cản nước PVC
Đánh giá
(3)

<p><span style="font-size:16px;">Băng cản nước PVC&nbsp;GPS&reg; Waterstop&nbsp;được sản xuất từ c&aacute;c loại nhựa PVC h&oacute;a dẻo, đ&agrave;n hồi v&agrave; bền vững gi&uacute;p mang lại độ bền cao cho c&ocirc;ng tr&igrave;nh, được thiết kế đặc biệt theo ti&ecirc;u chuẩn thi c&ocirc;ng</span></p>

0962598999