GPS® Polyurethane RS - UV sơn phủ gốc polyurethane 1 thành phần kháng UV

<p><span style="font-size:16px;">GPS&reg; Polyurethane RS - UV sơn phủ gốc polyurethane 1 th&agrave;nh phần kh&aacute;ng UV,<span style="line-height:107%"><span arial="" style="font-family:">l&agrave; kết quả của phản ứng h&oacute;a học giữa Polyether polyol + Isocyanate v&agrave; một số chất x&uacute;c t&aacute;c kh&aacute;c. Hợp chất tạo m&agrave;ng dựa tr&ecirc;n nguy&ecirc;n l&yacute; hấp thụ th&agrave;nh phần nước trong kh&ocirc;ng kh&iacute;, kh&ocirc;ng bao gồm bất cứ h&agrave;m lượng keo tạo m&agrave;ng n&agrave;o. M&agrave;ng chống thấm sau khi đ&oacute;ng rắn c&oacute; cường độ k&eacute;o gi&atilde;n cao, khả năng chịu nước v&agrave; kh&aacute;ng UV tốt.</span></span></span></p>

GPS® Màng chống thấm HDPE có cấu trúc chịu lực biến dạng rất lớn

<p><span style="font-size:16px;">HDPE L&agrave; m&agrave;ng chống thấm c&oacute; cấu tr&uacute;c chịu lực biến dạng rất lớn.n<span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span arial=""><span style="color:#333333"><span style="letter-spacing:.2pt">&oacute; chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh chuy&ecirc;n ngăn ngừa hoặc ph&acirc;n c&aacute;ch c&aacute;c dạng vật chất ở thể lỏng, kiểm so&aacute;t ch&uacute;ng trong một m&ocirc;i trường, trong một kh&ocirc;ng gian, trong một phạm vi m&agrave; ch&uacute;ng ta mong muốn.</span></span></span></span></span></span></p>

GPS® EPOTA F lớp phủ gốc epoxy - hắc ín - dầu công nghệ cao

<p>GPS&reg; EPOTA F lớp phủ gốc epoxy - hắc &iacute;n - dầu c&ocirc;ng nghệ cao</p>

GPS® Acryseal E26 chống thấm 1 thành phần gốc Acrylic

<p>GPS&reg; Acryseal E26 chống thấm 1 th&agrave;nh phần gốc Acrylic</p>

GPS® Eurostick màng tự dính

<p>GPS&reg; Eurostick m&agrave;ng tự d&iacute;nh</p>

GPS® HYPER STOP DB thanh trương nở

<p>GPS&reg; HYPER STOP DB thanh trương nở</p>

GPS® EPOTA FN Sơn Epoxy hai thành phần

<p>GPS&reg; EPOTA FN Sơn Epoxy hai th&agrave;nh phần</p>

GPS® RAD-1 Hợp chất chống thấm dạng tinh thể thẩm thấu

<p>GPS&reg; RAD-1 Hợp chất chống thấm dạng tinh thể thẩm thấu</p>

GPS® Top Coat là hợp chất chống thấm gốc xi măng polymer cải tiến

<p>GPS&reg; Top Coat l&agrave; hợp chất chống thấm gốc xi măng polymer cải tiến</p>

GPS® LATEX TH phụ gia chống thấm và tác nhân kết nối

<p>GPS&reg; LATEX TH phụ gia chống thấm v&agrave; t&aacute;c nh&acirc;n kết nối</p>

GPS® Erostick màng khò nóng

<p>GPS&reg; Erostick &nbsp;m&agrave;ng kh&ograve; n&oacute;ng</p>

0962598999